Framingonderzoek

EEN IN SURINAME GEBOREN VROUWELIJKE BN’ER IN DE NEDERLANDSE MEDIA

Sylvana Simons

Door Dennis Boom

Project Mediaredactie

Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg

 

 

Inhoudsopgave

INLEIDING.. 3

HOOFDSTUK 1      THEORETISCH KADER. 4

PARAGRAAF 1.1    FRAMING.. 4

PARAGRAAF 1.2    MEDIALOGICA.. 5

PARAGRAAF 1.3    HYPE- EN MEUTEVORMING.. 6

PARAGRAAF 1.4    PRIMING.. 7

HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSOPZET. 7

PARAGRAAF 2.1    KWANTITEIT. 7

PARAGRAAF 2.2    KWALITEIT. 8

HOOFDSTUK 3: RESULTATEN.. 9

PARAGRAAF 3.1   RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK. 9

PARAGRAAF 3.2   RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK. 12

PARAGRAAF 3.2.1   RESULTATEN ANALYSE KRANTENARTIKELEN.. 12

HOOFDSTUK 4   CONCLUSIE EN VERANTWOORDING.. 14

PARAGRAAF 4.1   CONCLUSIE DEELVRAGEN EN HOOFDVRAAG.. 14

PARAGRAAF 4.2   VERANTWOORDING.. 14

BIBLIOGRAFIE. 16

VERVOLGONDERZOEK. 16

BIJLAGE 1: Framing-analyse krantenberichten.. 17

INLEIDING

‘Niet die gekke vrouw die ze in de beeldvorming lijkt’, kopt een lezersreactie in de Twentsche Courant Tubantia op 11 maart 2017. In de reactie in de krant reageert Kosovare Duraku op het ‘debat’ met Sylvana Simons in Universiteit Twente op 11 maart. Ze vindt dat door het debat een groter publiek kennis kan nemen van de standpunten van Sylvana Simons ‘zodat ze zelf zien dat het niet die gekke vrouw is, die ze in de beeldvorming lijkt.’

De voormalig veejay bij TMF en presentatrice van de eerste drie seizoenen Dancing with the Stars liet de laatste jaren merken een tegenstander van Zwarte Piet te zijn en begon tegen racisme te strijden. Op 18 mei 2016 sloot Simons zich aan bij de politieke partij DENK, die zich tegen racisme uitte. De BN’er kreeg daar veel reacties op.

Sylvana stelt zelf dat ze 40.000 beledigende mails, tweets, Facebookberichten en dergelijke heeft ontvangen (AD, 2017). 22 mensen staan in april 2017 terecht voor hun uitingen tegen Simons. Deze mensen lieten zich uit over Sylvana in de periode van 7 oktober 2014 tot 12 oktober 2016. Enkele reacties van hen waren ‘*Sylvana Banana* Terug naar Paramaribo’, ‘Die moet je …  aan de galg hangen’, ‘Als al die apekoppen het hier zo erg vinden, laten ze dan oprotten naar een land waar ze qua kleur niet opvallen’, ‘Sylvana: Het Surinaamse neuksletje van die drie andere DENK-Pieten’.

Sinds 18 mei heeft Simons relatief veel media-aandacht gekregen. De discussie over Sylvana en racisme De discussie werd gevoed door beledigingen en haar reactie daarop. 26 oktober 2016 verscheen bijvoorbeeld een artikel in Metro genaamd ‘Sylvana Simons bijt van zich af na ‘aapje’’ (Metro, 2016). Die kop doelde op een uitspraak van Johan Derksen in een uitzending van Voetbal Inside, waarin hij reageert op de keuze van RTL om Zwarte Piet te vervangen door een veegpiet: “Het enige nadeel aan het besluit van RTL vind ik is dat dat hysterische juffrouwtje Simons nu trots als een aapje door het land rent.”

Het aantal berichten over Sylvana en racisme zegt natuurlijk niet of ze media haar doen overkomen als ‘gekke vrouw’. Media kunnen wel invloed hebben op beeldvorming (framing) – ook als het over een persoon gaat.

Relevantie

In de berichtgeving over Sylvana Simons gaat het met name het laatste jaar veelal over racisme, een serieus onderwerp. Een publiekelijk figuur krijgt toch al snel openbaar kritiek te verduren (smaad-laster-advocaat.nl, 16 april 2017). Wanneer daar racisme bij komt kijken, is het goed om te onderzoeken of dit bewust of onbewust gevoed wordt door de media.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: hoe wordt Sylvana Simons geframed in de media?

Dit is onderzocht aan de hand van vier deelvragen:

  • Hoe werd Sylvana Simons geframed voordat zij opmerkte hoe wit televisie in Nederland is?
  • Hoe werd Sylvana Simons geframed vanaf het moment dat zij opmerkte hoe wit televisie is tot aan haar politieke carrière?
  • Hoe werd Sylvana Simons geframed tijdens haar lijsttrekkerschap bij DENK?
  • Hoe wordt Sylvana Simons geframed sinds zij overstapte naar haar eigen partij Artikel 1?

In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat framing inhoudt en worden andere theorieën aangehaald die beschrijven hoe een onderwerp zich verhoudt tot de media. Het tweede hoofdstuk geeft duidelijkheid over de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van het onderzoek. In het derde hoofdstuk worden de resultaten beschreven.

HOOFDSTUK 1   THEORETISCH KADER

In dit hoofdstuk worden de theorieën die in het onderzoek aan bod gaan komen beschreven. Er wordt uitgelegd wat het onderwerp te maken heeft met theorieën over journalistiek. Bij Sylvana Simons zijn de theorieën over framing, medialogica en hypevorming van belang.

PARAGRAAF 1.1     FRAMING

Framing is op meerdere manieren beschreven. Dit onderzoek maakt gebruik van de uitleg van De Boer & Brennecke (2009, p. 207): “Een mediaframe is de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving. Bij framing is de selectie van aspecten die benadrukt worden bij de behandeling van een onderwerp van belang en ook de relaties (oorzaken, gevolgen) die worden gelegd.”

Framing valt volgens deze definitie uiteen in twee delen. Ten eerste bestaat het uit de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd in de mediaberichtgeving. In deze opvatting bepalen de auteurs van berichten het frame over het onderwerp, dat ook wel framebuilding wordt genoemd (Vliegenthart, 2015). Na framebuilding volgt de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving. Het publiek leest berichten en geven daar met een bepaald frame betekenis aan.

Een voorbeeld hiervan is de armoede in Afrika. In bepaalde eenzijdige berichtgeving hierover – vooral van hulpverlenersorganisaties zoals Giro 555 – lijken de mensen in Afrika hulpeloos en zielig (Mirjam Vossen, . Andere organisaties laten juist zien wat er tot nu toe bereikt is – kinderen gaan naar school, er is eten – maar het kan nog beter. Dit zijn dus twee gevallen van framing. De ene organisatie kiest ervoor om een heel ander beeld te laten zien dan de andere terwijl het doel van beide hetzelfde is.

Een visueel voorbeeld van framing valt hieronder te zien.

Framing

Bron: Psyblog, 2017

In de blog waar dit plaatje te vinden is, haalt auteur Sarah Gagestein psycholoog Daniel Kahneman aan. Psychologen Kahneman en Tversky voerden experimenten uit, waaruit bleek dat mensen sterk worden beïnvloed door de verwoording van een bepaalde keuze. ‘Hoe een verhaal verteld wordt’, zo staat in het artikel, ‘beïnvloedt onze interpretatie’. Kahneman zocht na de uitkomst van de experimenten een verklaring voor het feit dat mensen zich ‘zo ogenschijnlijk makkelijk lieten beïnvloeden door onlogische dingen’.

Hij ontdekte dat er twee soorten van denken in ons brein voorkomen: snel en langzaam denken. Snel denken gebeurt volautomatisch en intuïtief, langzaam denken houdt in kritisch en logisch naar een situatie kijken. Gagestein vertelt dat de meeste informatie enkel door ons snelle denksysteem wordt geïnterpreteerd. ‘Daar kun je’, zo zegt ze, ‘in de communicatie slim gebruik van maken door te framen. Door te kiezen wat je benadrukt, welke associaties en emoties je oproept en welk beeld je vermijdt, geef je een betekenissuggestie. Oftewel: claim je frame en bepaal hoe mensen iets zien.’

In het plaatje uit het blog probeert de – vermoedelijke – directeur van een vervuilende fabriek het standpunt van de fabriek ten opzichte van het klimaat duidelijk te maken door in te gaan op de paar bomen die nog naast de fabriek staan, terwijl daaromheen alle bomen in de omgeving zijn gekapt en een vogel dood uit de lucht valt.

Met betrekking tot Sylvana kan bijvoorbeeld het beeld dat Johan Derksen van Sylvana schetst als frame gezien worden. Dan wordt dat dus het Sylvana-als-aapje-frame.

PARAGRAAF 1.2     MEDIALOGICA

Framing vormt een onderdeel van medialogica. Deze theorie concurreert met de publieke en politieke logica. Laatstgenoemde houdt in dat de politiek de macht heeft om aandacht te vestigen op een onderwerp waarvan zij wil dat het aandacht krijgt. Dat druist in tegen publieke logica, waarbij het publiek (het volk) een onderwerp naar voren schuift wat als gevolg daarvan in de media en politiek een plaats krijgen. Medialogica is de variant waarin de media een onderwerp op de publieke en politieke agenda kunnen zetten. (Bron)

Het volgende schema geeft de driehoeksverhouding in de medialogica weer.

Medialogica

Bron: (Brants, 2015)

Peter Vasterman, auteur van hoofdstuk 11 van Journalistieke Cultuur in Nederland, postte 27 augustus 2012 op zijn blog vasterman.blogspot.nl een interview van Human met hem. Daarin geeft hij de volgende definitie van medialogica: “Medialogica is de tunnelvisie van de media. Het gaat om berichtgeving waarin een bepaald beeld wordt neergezet van een gebeurtenis of een persoon. Vervolgens gaat die beeldvorming een eigen leven leiden. Het is een soort ‘oogkleppenwerkelijkheid’, met grote gevolgen omdat iedereen daar vervolgens van uitgaat. Voor mij is medialogica ook: iedereen probeert in de media te scoren met zaken die het bij de media goed doen”.

In datzelfde interview geeft Vasterman een voorbeeld van medialogica: “Toen Agnes Kant Jan Marijnissen opvolgde als lijsttrekker van de SP werd ze consequent door de media neergezet als een verbeten vrouw zonder humor. Zo’n negatief beeld kan heel bedreigend zijn. Bij Kant werd het haar ondergang, terwijl ze een goede politica was.”

In het geval van Sylvana Simons lijkt zich Medialogica en publieke logica voor te doen. Naar mate de media meer berichten over Sylvana, komen daar meer reacties op van het publiek, wat dan weer tot meer berichten in de media leidt.

PARAGRAAF 1.3     HYPE- EN MEUTEVORMING

Vasterman noemt in het boek Journalistieke Cultuur in NL de gangbare betekenis van een mediahype als “buitenproportioneel veel aandacht voor een onderwerp dat bij nader inzien niet veel om het lijf heeft” (Vasterman, 2015, p. 184).

De Duitse onderzoeker Stefan Geiss kwam in 2010 met acht ideaaltypen van hypes. Deze kwamen naar boven bij een onderzoek van hem naar berichtgeving uit 2006. Vier van de ideaaltypen kwamen het vaakst voor in zijn onderzoeksmateriaal (Vasterman, 2015).

Volgens hem zijn er onder andere de vuurzee, de heidebrand, de uitslaande brand en de explosie. De vuurzee staat voor een langdurige nieuwsgolf die af en toe explodeert. De heidebrand staat voor een onderwerp dat lang blijven doorsudderen maar met een duidelijke golfbeweging. De uitslaande brand staat voor kortlopende nieuwsonderwerpen die uitmonden in een korte nieuwsgolf, waarna het onderwerp snel uit het nieuws verdwijnt. De explosie bestaat uit een korte maar steile nieuwsgolf met in het begin heel snel heel veel nieuws en vervolgens een staart met afnemend vervolgnieuws.

Uit een artikel van 23 november 2016 door Tobias den Hartog en Laurens Kok blijkt, zo zegt de kop, dat “de haatmail piekt als Sylvana op televisie is” (Eindhovens Dagblad, 2016). Later in het artikel vertelt Selçuk Öztürk: “Iedere keer als wij in de media zijn, en Sylvana in het bijzonder, zien we een piek in de derrie op sociale media en in onze mailbox.”

Nog later in het artikel vertelt Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut, dat de elektronische verwensingen die Sylvana Simons over zich uitgestort krijgt in een trend passen.

Sylvana Simons lijk t dus tot de vuurzee of de heidebrand te horen.

PARAGRAAF 1.4     PRIMING

In Journalistieke cultuur van Nederland wordt priming op de volgende manier beschreven: “Als kiezers op basis van mediaberichtgeving bepaalde onderwerpen belangrijker gaan vinden en die onderwerpen ook gaan meewegen wanneer zij moeten bepalen op welke partijen ze gaan stemmen, is er sprake van priming.”

 

HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSOPZET

In dit hoofdstuk worden de keuzes die gemaakt zijn voor het onderzoek beschreven en nader toegelicht.

PARAGRAAF 2.1     KWANTITEIT

In het onderzoek wordt eerst gekeken naar het aantal berichten dat over Sylvana Simons geschreven is. Hiervoor geldt als de ‘totale periode’ 14 augustus 1998 tot en met 30 april 2017. Om deze data vast te stellen is gekeken naar de berichten over Simons op de online-nieuwsberichtendatabase LexisNexis. De zoekterm was gedurende het onderzoek altijd ‘Sylvana Simons’ en moest in de titel en de eerste paragraaf voorkomen. Dit om te voorkomen dat er artikelen tussen zouden staan waarin ze een keertje genoemd wordt, maar die niet over haar gaan. Om het totale aantal berichten over haar te zien, is bij ‘selecteer datum’ gekozen om het te laten staan op ‘alle beschikbare data’. Voor het kwalitatieve deel van dit onderzoek is de totale periode opgedeeld in vier kortere periodes, die samenvallen met de vier deelvragen van dit onderzoek. Bij het onderzoek naar het aantal berichten over Simons in die kortere periodes is wel een begin- en einddatum ingevoerd. De vier kortere periodes zijn met opzet niet even lang. Ze zijn gekozen omdat ze een ‘keerpunt’ in Sylvana’s leven aan geven.

De eerste periode. Deze loopt van 14 augustus 1998 tot en met 6 oktober 2014. Het eerste bericht op LexisNexis waarin Simons genoemd wordt, is gepubliceerd op 14 augustus 1998. De periode eindigt op de dag voor de dag waarop Simons zich voor het eerst uitlaat over de zwart-witdiscussie.

De tweede periode. Op 7 oktober 2014 is dan ook de dag waarop de tweede periode begint. Deze duurt tot en met 17 mei 2016.

De derde periode. Op 18 mei 2016 verschijnt een bericht van het ANP waarin staat dat Sylvana op de kieslijst van de politieke partij DENK staat. 23 december is de laatste dag van deze periode.

De vierde periode. Op 24 december verschijnen de eerste artikelen waarin staat dat Sylvana Simons haar eigen politieke partij heeft opgericht (Artikel 1) en dus de partij DENK verlaat. Dit onderzoek is uitgevoerd vlak na 30 april 2017. Vandaar dat voor deze datum is gekozen. Zo zijn de laatste berichten over Sylvana nog meegenomen.

Wanneer de eerste zoekstellingen zijn ingevoerd en op ‘zoeken’ is gedrukt, komen de resultaten in beeld. Daar kunnen nog meer keuzes worden gemaakt. Bij het ontdubbelfilter is telkens voor ‘redelijke gelijkenis’ gekozen, om te voorkomen dat hetzelfde bericht meerdere keren tussen de resultaten staat of dat berichten die erg op elkaar lijken er tussen staan. Let op: wanneer je bij het ontdubbelfilter op ‘redelijke gelijkenis’ drukt, kan het aantal artikelen dat achter het woord ‘Resultaten’ staat afnemen, tot en met de laatste pagina met resultaten aan toe. Tijdens dit onderzoek is altijd doorgeklikt naar de laatste pagina om het echte aantal artikelen te zien. In dit onderzoek wordt naar authentieke artikelen gezocht, geen dubbele.

Voor het kwalitatieve deel zijn berichten uit twee kwaliteits- en twee populaire kranten gebruikt: de Volkskrant, NRC (Handelsblad en NEXT), het AD en De Telegraaf. NRC Handelblad en NRC.NEXT worden als een krant beschouwd omdat veel berichten van elkaar worden overgenomen en het hetzelfde merk (NRC) is.

PARAGRAAF 2.2     KWALITEIT

Het onderzoek werd vervolgd met een kwalitatieve analyse van 32 krantenberichten. De berichten zijn gekozen uit twee kwaliteitskranten (Volkskrant en NRC) en twee populaire kranten (AD en De Telegraaf). Uit elk van de vier periodes zijn acht artikelen geanalyseerd. Daarbij is geprobeerd er van elke krant twee te kiezen. Voorwaarde voor de berichten is daarbij dat de berichten uit minimaal 400 woorden bestaan omdat de kans om in een relatief lange tekst een frame aan te treffen groter is.

In de tweede periode zijn er vier artikelen van de Volkskrant geanalyseerd. Dit omdat De Telegraaf, het AD en NRC in die periode niet veel artikelen schreven die aan de voorwaarde voldoen. Van De Telegraaf zijn er wel nog twee gebruikt, van het AD en NRC beide maar een. Dat te kort is opgevuld met twee andere Volkskrant-artikelen.

Sommige artikelen gaan niet over Sylvana, maar daar wordt ze wel in genoemd, ondanks dat ze in de kop en eerste alinea voor moet komen. In enkele van dat soort berichten stond alsnog een frame over haar. Die zijn gewoon gebruikt, omdat ze aangeven hoe die krant haar neerzet in de berichtgeving. Ook stonden er in de resultaten lezersbrieven en columns. De lezersbrieven zijn niet gebruikt, columns wel omdat dat echte journalistieke producten zijn.

In de eerste periode zijn er door de vier kranten 135 artikelen geschreven. Daarvan wordt vanaf de eerste telkens het twintigste artikel geanalyseerd. Dus het eerste artikel, het twintigste, het veertigste, het zestigste, het tachtigste, honderdste, honderd twintigste en honderd vijfendertigste, mits de artikelen aan de voorwaarden voldoen. Zo niet, dan is gekozen voor het eerste artikel dat aan de voorwaarden voldoet lager op de lijst. Het ‘honderd twintigste’ artikel is overgeslagen, om aan de zeven te voldoen.

In de tweede periode (18 maanden) lijkt er niet veel over haar geschreven te zijn, 26 berichten van deze vier kranten. Daarvan zijn er zeven aan de voorwaarden voldoen. Er is een uitzondering gemaakt bij Sylvana’s zwart-witte wereld, omdat dit inhoudelijk een bruikbaar artikel is.

Voor de derde periode zijn acht artikelen gekozen. Dezelfde methode als bij periode 1 is gebruikt.

Uit de vierde periode zijn ook acht artikelen gekozen. Van de vier kranten zijn er in die periode 86 berichten verschenen. Hier is het eerste artikel van gekozen, en daarna om de tien, met weer dezelfde voorwaarden dat het 400 woorden of hoger moet zijn. Inhoudelijk is er ook opgelet niet te veel interviews van Sylvana te kiezen, maar meer berichten over haar. Anders komt haar eigen framing te veel aan bod.

HOOFDSTUK 3: RESULTATEN

 

In dit hoofdstuk blijkt hoeveel krantenartikelen er over Sylvana Simons geschreven zijn van 14 augustus 1998 tot en met 30 april 2017. Ook het aantal berichten per krant per periode komt aan bod.

 

PARAGRAAF 3.1   RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

Uit de gegevens van LexisNexis blijkt dat er van 14 augustus 1998 tot en met 30 april 2017 in totaal 1167 berichten bekend zijn waar Sylvana Simons in de kop of in de eerste paragraaf wordt genoemd. In de instellingen staan dan naast ‘kranten’ ook nog ‘Persbureaus & persberichten’ (50), ‘Websites’ (50), ‘Tijdschriften’ (26), ‘Internetpublicaties’ (5), ‘Branchevakbladen’ (3) en ‘Wetenschappelijke publicaties’ (1). Als alleen ‘kranten’ wordt aangevinkt, blijken er 1026 krantenberichten over Sylvana Simons op LexisNexis te staan.

Het aantal berichten per categorie bij elkaar is groter dan het totaal. Dit duidt erop dat een aantal geschreven stukken bij meerdere categorieën is ingedeeld.

Framingonderzoek

Het aantal krantenberichten is duidelijk in de meerderheid met 88% van alle berichten. Persberichten staan op de gedeelde tweede plaats met 4%. Daar hoeven er ook minder van te zijn. Elk persbericht kan voor een of meerdere (opvolgende) berichten per krant zorgen. Op de tweede plaats is ook ‘Websites’ te vinden. Vermoedelijk omdat sommige krantenberichten ook op een website komen te staan en/of andersom.

In het cirkeldiagram hieronder is te zien hoeveel krantenberichten uit welke periode komen.

Framingonderzoek

Dat er veel berichten uit de eerste periode komen, is duidelijk: 367 berichten, ofwel 36% van het totaal. Dit is dan ook verreweg de langste periode met 15 jaar en bijna 2 maanden.

In het jaar en zeven maanden van de tweede periode wordt in totaal minder over Simons geschreven dan in de eerste periode, wat te verklaren is door het verschil in tijdsbestek, maar gemiddeld juist meer. Dit is dan ook de periode waarin zij zich uitspreekt over racisme in Nederland en daar krijgt zij weer reacties op.

In de 7 maanden daaropvolgend wordt gemiddeld en in totaal het meest over Simons geschreven: 381 berichten, 37% van het totaal. Ze hield zich hiervoor al bezig met het debat over racisme, maar haar aansluiting bij DENK levert haar opeens veel aandacht op. De maanden daarna wordt die berichtenstroom in stand gehouden door de soms erg felle reacties op haar keuze om zich bij DENK aan te sluiten. Dat gaat soms een eigen leven leiden, zoals het filmpje Oh Sylvana, dat in de laatste anderhalve maand van 2016 al goed is voor 28 berichten (LexisNexis, Oh Sylvana, 1 nov 2016-31 dec 2016, redelijke gelijkenis, kranten).

Op 24 december 2016 blijkt dat Sylvana een eigen partij had opgericht: Artikel 1. Dit leidt tot een berichtenstroom, die in het voorjaar een beetje uitdooft, maar weer opkomt wanneer de rechtszaak tegen de tweeëntwintig mensen die Sylvana op social media beledigden en bedreigden dichterbij kwam.

De berichtenstroom over Sylvana het afgelopen jaar kan daardoor ook wel een hype genoemd worden. Het model dat het beste bij de curve van de berichtgeving past, is ‘de vuurzee’: de langdurige nieuwsgolf die af en toe explodeert.

In onderstaand tabeldiagram is zichtbaar gemaakt hoe het aantal berichten over Sylvana Simons zich per krant per periode zich tot elkaar verhouden.

Framingonderzoek

 

Het AD (135) schreef verreweg de meeste artikelen over Sylvana Simons. In de tweede periode heeft het dan misschien het minst aantal artikelen over haar geschreven, de andere kranten hebben tussen de twee en zeven artikelen meer. Opvallend is dat in de laatste vier maanden het NRC (90) meer artikelen schrijft dan de Volkskrant (93), waardoor het over de totale tijd nog maar drie artikelen minder schrijft over Sylvana. De twee kwaliteitskranten schrijven beiden meer dan de Telegraaf (77), dat als populaire krant iets minder met de hype mee lijkt te doen.

PARAGRAAF 3.2   RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de resultaten die uit de analyse naar boven komen verklaard.

PARAGRAAF 3.2.1   RESULTATEN ANALYSE KRANTENARTIKELEN

Bij de onderzoeker zijn geen andere framing-onderzoeken over Sylvana Simons bekend. Daarom zijn alle frames ‘nieuw’. Uit 32 artikelen zijn frames over Sylvana verzameld. Omdat dit onderzoek zich niet richtte op een specifiek onderwerp, zijn er verschillende onsamenhangende frames gevonden. Een paar frames komen wel letterlijk terug of hebben te maken met een ander frame.

Eerste periode

14 aug 1998 AD Bounty-frame
25 maart 2000 NRC (Handelsblad) Huidskleur-als-gespreksonderwerp-frame
3 april 2004 NRC (Handelsblad) Kameleon-frame
23 okt 2005 De Telegraaf IJdel-frame
1 juli 2008 AD Sylvana-heeft-tanden-nog-frame
19 april 2010 de Volkskrant Betrokken-vrouw-frame
9 juli 2011 de Volkskrant IJdel-frame
7 sept 2012 De Telegraaf Danseres-frame

 

In de eerste periode komen verschillende frames voor. Eentje komt twee keer voor. Sylvana wordt door zichzelf in twee verschillende media met een periode van zeven jaar er tussen neergezet als een ijdel-type. In een van de berichten wordt ook een keer vertelt dat ze vaker van uiterlijk wisselt dan Madonna (Kameleon-frame). Ze mijdt haar huidskleur liever als gespreksonderwerp. Ze is volgens andere Surinamers een Bounty; een zwarte die zich gedraagt als een blanke. In 2012 doet ze mee aan het programma Strictly Come Dancing, nadat ze in de jaren negentig als danseres in Amsterdamse clubs werkte.

Tweede periode

7 okt 2014 de Volkskrant Bounty-frame
11 okt 2014 de Volkskrant Zwart-en-knap-frame
15 jan 2015 de Volkskrant Tegen-racisme-frame
18 april 2015 NRC (NEXT) Beter-dansen-dan-schrijven-frame, danseres-frame
12 mei 2015 De Telegraaf Danseres-frame
15 juli 2015 De Telegraaf Boerkini-verhaal-frame
20 juli 2015 de Volkskrant Boerkini-verhaal-frame
24 dec 2015 AD Angry-black-woman-frame

In 2014 vertelt Sylvana weer dat ze door de Surinaamse gemeenschap als Bounty wordt gezien, maar dit keer aan de Volkskrant in plaats van het AD. Ze is tegen racisme, maar bang om een Angry Black Woman genoemd te worden. Haar uiterlijk komt ook aan bod; ze mag dan zwart zijn en daardoor minder kans maken, ze is ook knap en maakt daardoor weer meer kans. Haar Boerkini-column in de Viva werd met gelach door sommigen ontvangen en ze kan beter dansen dan schrijven.

Derde periode

19 mei 2016 De Telegraaf Surinaamse-zeur-frame
20 mei 2016 AD Nederlandse-Oprah-Winfrey-frame
20 mei 2016 NRC (Handelsblad) Angry-black-woman-frame
7 juni 2016 De Telegraaf Aspirant-politica-frame
16 juni 2016 AD IJdel-frame
18 juni 2016 de Volkskrant Kameleon-frame
23 nov 2016 NRC (NEXT) Mediageniek-frame
26 nov 2016 de Volkskrant Zwart-en-knap-frame

Als Sylvana de politiek in stapt om een vuist te maken tegen racisme wordt ze een Surinaamse zeur genoemd. Ze merkt zelf ook weer op dat mensen haar zien als Angry Black Woman. Aan de andere kant komt ook weer naar voren dat ze zwart, knap en mediageniek is, ijdel ook, en zelfs de Nederlandse Oprah Winfrey genoemd kan worden. En ze verandert nog steeds graag van uiterlijk, meldt nu de Volkskrant. In deze periode komt medialogica voor. Dankzij berichten over Sylvana (bv. Dat ze zich aansluit bij DENK) gaat de bevolking over haar spreken, waardoor er nog meer berichten over haar geschreven worden.

Vierde periode

24 dec 2016 de Volkskrant Niet-alleen-tegen-frame
28 dec 2016 NRC (NEXT) Mediageniek-frame
29 dec 2016 De Telegraaf Sylvana’s-Sluwe-streek-frame
29 dec 2016 de Volkskrant Aspirant-politica-frame
31 dec 2016 AD Oh-Sylvana-zielenpiet-frame
17 jan 2017 NRC (Handelsblad) Slachtoffer-nepnieuws-frame
6 april 2017 De Telegraaf Sylvana-beledigt-frame, Tegen-racisme-frame
8 april 2017 AD Als-mens-van-vlees-en-bloed-frame

Sylvana is nog steeds tegen racisme, zo blijkt dit keer uit een artikel van de Telegraaf. Opnieuw wordt ze als aspirant-politica beschouwd die een sluwe streek heeft uitgehaald omdat ze niet alleen tegen iets wil zijn (zoals het volgens haar bij DENK is). Ze wordt in NRC.NEXT weer als ‘mediageniek’ weggezet en wordt in een artikel van het AD over het liedje Oh Sylvana genoemd, waarin haar verweten wordt een zielenpiet te zijn. Maar is ook het slachtoffer van nepnieuws volgens het NRC en probeert de 22 verdachten, zo staat in een artikel van het AD, duidelijk te maken dat zij ook een mens is van vlees en bloed.

De laatste twee artikelen gaan over de rechtszaak van Sylvana tegen de 22 mensen die zij uitkoos van alle mensen die op social media discriminerende berichten over haar schreven. Van al die mensen zullen er niet veel op DENK of Artikel 1 en al helemaal niet op Sylvana Simons zelf hebben gestemd. Ze zijn ten slotte tegen haar standpunten. Die halen ze uit de mediaoptredens en de berichtgeving over Sylvana. Het lijkt erop dat zich hier priming heeft voorgedaan: kiezers hebben op basis van berichtgeving niet op DENK of Artikel 1 of beiden stemd, vanwege de berichtgeving rondom Sylvana.

Op deze manier zijn er een paar categorieën waar meerdere frames in vallen, namelijk ‘persoonlijkheid, ‘uiterlijk’, ‘zeurpiet’, ‘politiek’, ‘dansen’ en ‘overig’.

 

HOOFDSTUK 4   CONCLUSIE EN VERANTWOORDING

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: hoe wordt Sylvana Simons in de media geframed? Dat gebeurt aan de hand van de vier deelvragen. Daarna wordt verantwoording afgelegd over de betrouwbaarheid van dit onderzoek.

PARAGRAAF 4.1   CONCLUSIE DEELVRAGEN EN HOOFDVRAAG

De eerste deelvraag was: Hoe werd Sylvana Simons geframed voordat zij opmerkte hoe wit televisie in Nederland is? Ze wordt neergezet als een knap persoon, die ijdel kan zijn en graag wisselt van uiterlijk. Daarnaast heeft ze een sterke persoonlijkheid (vaak op haar bek gegaan, betrokken) ondanks dat de Surinaamse gemeenschap haar als Bounty ziet.

Deelvraag 2: hoe werd Sylvana Simons geframed vanaf het moment dat zij opmerkte hoe wit televisie is tot aan haar politieke carrière? De frames gaan steeds meer om racisme. Ze is tegen racisme maar is bang om in het hokje Angry Black Woman geplaatst te worden, en ondanks dat ze misschien minder kansen heeft omdat ze zwart is, heeft ze meer kansen omdat ze knap is. Door de Surinaamse gemeenschap nog steeds als Bounty gezien.

Deelvraag 3: Hoe werd Sylvana Simons geframed tijdens haar lijsttrekkerschap bij DENK?

Ze wordt een Surinaamse zeur genoemd en ze weet dat mensen haar in het hokje Angry Black Woman stoppen. Ze is knap, zwart, mediageniek, ijdel en verandert nog steeds graag van uiterlijk.

Deelvraag 4: hoe wordt Sylvana Simons geframed sinds zij overstapte naar haar eigen partij Artikel 1? Haar overstap wordt gezien als een sluwe streek, maar ze wilde niet alleen maar tegen iets zijn. Mediageniek, maar ook een zielenpiet en slachtoffer van nepnieuws.

Hoofdvraag: hoe wordt Sylvana Simons geframed in de media?

Als een zwarte vrouw die zich als een blanke gedraagt. Ze heeft misschien wel minder kansen doordat ze zwart is, maar ook meer kansen omdat ze knap en mediageniek is. Ze is ijdel en wisselt graag van uiterlijk. Ze kan beter dansen dan schrijven. Ze vond dat haar huidskleur geen gespreksonderwerp zou moeten zijn, maar spreekt zich wel uit tegen racisme, al wil ze niet in het hokje Angry Black Woman gestopt worden.

Al komen enkele frames twee of drie keer voor, ze wordt niet eenduidig geframed. De onderwerpen waar de frames over gaan zijn wel samen te vatten in ‘persoonlijkheid, ‘uiterlijk’, ‘zeurpiet’, ‘politiek’, ‘dansen’ en ‘overig’.

Uit het onderzoek kan opgemaakt worden dat de media zelf geen standpunt innemen wat betreft Sylvana – op columns na misschien. Racistische teksten (over Sylvana) komen alleen voor als quote van andere mensen of reacties op social media.

PARAGRAAF 4.2   VERANTWOORDING

De betrouwbaarheid van het onderzoek hangt onder andere af van het aantal berichten dat is onderzocht. In dit geval twee per krant in vier door de onderzoeker bedachte periodes. Dat is niet veel om tot een betrouwbare conclusie te kunnen. Toch kan het een beeld schetsen van de framing in een krant over Sylvana, aangezien de artikelen over een strekking van minimaal zes jaar en acht maanden (de Volkskrant) tot achttien jaar en acht maanden geven (het AD) zijn gepubliceerd.

Aangezien in dit onderzoek is gekozen berichtgeving over een persoon te onderzoeken, zijn de frames nogal verstrooid. Daardoor is er een mogelijkheid dat als iemand anders hetzelfde zou onderzoeken, bij de kwalitatieve analyse andere resultaten vindt. Dat hangt ook af van het feit of die persoon precies dezelfde selectie van de artikelen hanteert of niet. Als die persoon dezelfde artikelen zou onderzoeken, is de kans wel redelijk aanwezig dat dezelfde frames worden aangetroffen. De toetsbaarheid voor het kwalitatieve onderzoek is dus niet te garanderen; het onderzoek geeft meer een indicatie van de berichtgeving uit verschillende kranten over Simons. Voor de kwantitatieve ligt dat anders. De toetsbaarheid is daarin wel grotendeel te garanderen. Als iemand dezelfde zoekinstellingen invult als bij dit onderzoek, moet het resultaat hetzelfde zijn. Dit is dan wel weer afhankelijk van LexisNexis, dat op een later moment berichten uit een bepaalde periode toe kan voegen. Maar over het algemeen zouden de resultaten niet veel van elkaar moeten verschillen.

De interne validiteit van dit onderzoek is hoog, omdat de kans op systematische fouten zoveel mogelijk is ingeperkt. Elke keer als de instellingen in LexisNexis werden ingevoerd, controleerde de onderzoeker of de site de juiste instellingen had overgenomen. De kans dat dit verkeerd is gegaan, is daardoor klein. De externe validiteit is minder hoog. Twee artikelen per krant per periode is niet heel veel. De frames die daarin werden gevonden, zijn (op enkele frames na) ook nog heel divers. Maar nogmaals, het geeft wel aan hoe de kranten over Sylvana Simons berichten.

Het onderwerp is relevant, omdat het actueel is. Sylvana is sinds 18 mei 2016 bij tijd en wijlen groot in het nieuws geweest (DENK, Oh Sylvana, Artikel 1, rechtszaak). Daarbij speelt racisme ook een hoofdrol. Daarom kan het geen kwaad om te kijken of de media niet per ongeluk of met opzet tot racisme aanzetten. Uit dit onderzoek blijkt dat dat niet zo is.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Boer, C. O. N. N. I. E. de, & Brennecke, S. W. A. N. T. J. E. (2009). Media en publiek. Den Haag, Nederland: Boom Lemma.

Brants. (2015). In Brants, Journalistieke Cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

LexisNexis. (2017, April 2). Zoekterm ‘Sylvana Simons’. Opgehaald van LexisNexis: http://academic.lexisnexis.nl.lib.fontys.nl/?language=nl&verb=sf&sfi=AC01NBSimplSrch

Smaad-laster-advocaat. (z.j.). Smaad en laster tav publiek figuur. Geraadpleegd van https://smaad-laster-advocaat.nl/smaad-en-laster-tav-publiek-figuur/ op 16 april

Vasterman, P. E. T. E. R. (2015). Mediahype: de turbo van de nieuwsvoorziening. In J. O. Bardoel, & H. U. U. B. Wijfjes (Red.), Journalistieke cultuur in Nederland (2e ed., pp. 183-203). Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.

Gagestein, S. A. R. A. H. (2014, 16 september). Verleid het brein met framing [Blogpost]. Geraadpleegd op 17 april, 2017, van http://www.psyblog.nl/2014/09/16/framing/

Vasterman, P. E. T. E. R. (2012, 27 augustus). Medialogica. Ogenkleppenwerkelijkheid met grote gevolgen [Blogpost]. Geraadpleegd op 17 april, 2017, van https://vasterman.blogspot.nl/2012/08/oogkleppenwerkelijkheid-met-grote.html

Vossen, M. (n.d.). Onderzoek: Framing the public debate about global poverty. Retrieved June 10, 2017, from http://mirjamvossen.nl/onderzoek/

Eindhovens Dagblad, 2016

 

 

BIJLAGE 1: Framing-analyse krantenberichten

Artikel:

Noteer auteur, titel, datum, bron en aard van het artikel (zie voorbeeld bij No.1)

Wat is het probleem? Wat is de oplossing? Wie is verantwoordelijk? Suggestie voor

FRAME?

1 Henk Langerak, ‘Sylvana wil niet alledaags zijn’, 14 augustus 1998, Sylvana Simons, AD/Algemeen Dagblad Volgens de Surinaamse gemeenschap negeert ze haar afkomst. Sinds ze anderhalf jaar oud was, is ze in Nederland. Ze kent Surianame helemaal niet. Ze vergelijkt het met artiesten die bezit worden van hun publiek, die moeten aan een bepaald verwachtingspatroon voldoen. Dat wil Sylvana niet. Het publiek moet haar zien zoals zij zichzelf ziet: Nederlandse met een andere kleur.

 

 Bounty-frame

 

 

2 Japke-D. Bouma, ‘Neutrale waardigheid’, 25 maart 2000, Sylvana Simons, artikel, NRC Handelsblad, Huidskleur zou geen issue mogen zijn Ze zou het leuk vinden als het station zich met haar profileert Het station, Sylvana, maatschappij Huidskleur-als-gespreksonderwerp-frame
3 Monique Snoeijen, ‘Sylvana met boeken: ik ben een doorsnee lezer’, 3 april 2004, Sylvana Simons, NRC Handelsblad

 

Ze verandert vaak van uiterlijk, als dat een probeem te noemen is. Ermee doorgaan als ze dat wil, stoppen als ze het niks vindt. Zij zelf. Ze vindt het leuk, dus gaat ze ermee door. Kameleon-frame
4 ?, “Je moet in jezelf geloven”, 23 oktober 2005, Sylvana Simons, De Telegraaf Ze had er graag net iets anders uitgezien Ze maakt zich er niet al te druk om. Maakt zich wel altijd op voor ze op televisie komt. Sylvana IJdel-frame
5 Albert Kok, ‘Sylvana geniet van wat ze wel heeft’, 1 juli 2008, Sylvana Simons, AD/Algemeen Dagblad Ze is vaak op haar bek gegaan Ze heeft al haar tanden nog Sylvana Sylvana-heeft-tanden-nog-frame
6 Natalie Huigsloot, ‘Iedereen is alleen bezig met scoren’, 19 april 2010, Sylvana Simons, de Volkskrant, haar eigen talkshow en wat voor vrouw zij is Vorig jaar kwam er einde aan samenwerking met RTL Nu heeft ze eigen talkshow op NPS Sylvana en mensen om haar heen. Ze is betrokken, daardoor kan ze ook een talkshow dragen. Betrokken-vrouw-frame
7 Haroon Ali, ‘De keuzes van Sylvana Simons’, 9 juli 2011, Sylvana Simons, Interview, de Volkskrant Negen van de tien vrouwen zien alleen wat er mis met ze is. Daar heeft zij geen last van. Maar ze wil er wel zo goed mogelijk uitzien. Sylvana IJdel-frame
8 Vanessa Bontje, ‘Erkenning voor danseres in Sylvana Simons’, 7 september 2012, Sylvana Simons, De Telegraaf Haar ouders dachten dat er geen geld in te verdienen was Ze deed toch een dansopleiding, begon een carriere als dansers, maar ging later presenteren. Ze deed later mee aan Strictly come dancing en kreeg daar erkenning voor. Sylvana Danseres-frame
9 Robert Vuijsje, ‘Covergirl’, 7 oktober 2014, Sylvana Simons, reeks interviews over afkomst, de Volkskrant Sylvana verbrak volgens andere Surinamers een verbond door dingen te doen die afwijkend waren Het moet normaal zijn dat iemand met Surinaamse afkomst op tv is Acceptatie van Surinamers, of tv-zenders die meer Surinamers op tv laten komen Bounty-frame
10 Kas Woudstra, ‘Sylvana’s zwart-witte wereld’, Kas Woudstra, 11 oktober 2014, Opinie en debat, de Volkskrant Sylvana zegt minder kans te hebben omdat ze zwart is Maar ze is wel knap, dus dat geeft haar weer meer kans Haar uiterlijk Zwart-en-knap-frame
11 Robert Vuijsje, ‘Een film over alledaagse vooroordelen en raciale stereotypen in Amerika die alles zegt over het onuitgesproken racisme in Nederland (…)’, 15 januari 2015, artikel, de Volkskrant Er is onuitgesproken racisme in Nederland Nederlanders zouden onder andere daarom de film Dear White People moeten zien Nederlanders Tegen-racisme-frame
12 Marcel van Roosmalen, ‘Marcel Sylvana’, 18 april 2015, NRC.NEXT Sylvana schreef op Facebook een bericht over haar aankomende columns bij Viva. Marcel van Roosmalen vindt dat ze geen schrijftalent heeft. Ze kan het beter bij dansen houden Sylvana Beter-dansen-dan-schrijven
13 Vanessa Bontje, ‘Plakband houdt Sylvana bij elkaar!; tv-ster betaalt flinke prijs voor nieuwe klus’, 12 mei 2015, Sylvana Simons, interview, De Telegraaf Ze is geen 20 meer Het is loodzwaar, maar ze leren met de echte choreografen Sylvana Danseres-frame
14 Rob Hoogland, ‘Burkini; Kringen’, 15 juli 2015, Nieuws, De Telegraaf Sylvana schreef een opzienbarend  verhaal in een column van haar in de Viva, de schrijver probeerde dat ook, maar het lukte hem niet Niet iedereen heeft talent Rob Hoogland Boerkini-verhaal-frame
15 Arthur van Amerongen, ‘Boerkiniporno’, 20 juli 2015, de Volkskrant Sylvana schreef een opzienbarend  verhaal in een column van haar in de Viva, Ze had die column in de Viva niet af moeten (kunnen) dwingen Viva en Sylvana Boerkini-verhaal-frame
16 Eefje Oomen, ‘Ik leef niet voor mijn imago’, 24 december 2015, Sylvana Simons, interview, AD/Algemeen Dagblad Ze is bang in het hokje van Angry Black Woman geplaatst te worden, maar vindt wel dat ze iets moest zeggen Ze ging erop in, commotie volgde Sylvana Angry-Black-Woman-frame
17 ?, ‘Syllie’, 19 mei 2016, De Telegraaf DENK bestond al uit opvallende types, nu zit Sylvana daar ook nog eens bij Ze had zich daar nooit bij aan moeten sluiten Sylvana Surinaamse-zeur-frame
18 Annemart van Rhee, ‘Stoer wijf of carrierebitch?’, 20 mei 2016, Kenneth Leeuwin, profiel, AD/Algemeen Dagblad Criticasters: ze is onnavolgbaar en opportunistisch Haar broer vindt dat juist goed, want ze toont lef, maar ze is ook sterk en heeft inlevingsvermogen. Sylvana Nederlandse-Oprah-Winfrey-frame
19 Andreas Kouwenhoven en Thomas Rueb, ‘Zwartje? Nee, dat is niet grappig; Politieke beweging DENK’, 20 mei 2016, Anousha Nzume, interview, NRC Handelsblad Sylvana wordt gezien als angry black woman, zoals ze het zelf verwoordt, maar dat wil ze niet Of Sylvana zal minder uitgesproken moet zijn, of de maatschappij zal haar acties anders moeten gaan zien. Sylvana voor de keuzes die ze maakt, de maatschappij hoe ze haar zien Angry-Black-Woman-frame
20 ?, ‘Haagse worsteling met Sylvana’, 7 juni 2016, De Telegraaf Sylvana reageert niet op commentaar Ze moet eens vertellen wat ze ervan vindt dat haar partijgenoten de Armeense genocide ontkennen Sylvana Aspirant-politica-frame
21 Ozkan Akyol, ‘Monddood’, 16 juni 2016, column, AD/Algemeen Dagblad DENK-oprichters betrokken bij duistere zaken, Sylvana heeft zich daarbij aangesloten Ze had ook een eigen beweging kunnen beginnen Sylvana IJdel-frame
22 Jossine Modderman en Arno Kantelberg, ‘Modisch profileren doe je zo’, 18 juni 2016, de Volkskrant Sylvana heeft geen zelfspot Ze moet zelfspot krijgen Sylvana Kameleon-frame
23  Sheila Kamerman, ‘Direct, zwart en vrouw erger kan niet’, 23 november 2016, artikel, NRC.NEXT Er wordt sterk gereageerd op Sylvana Simons Komt volgens haar sympatisanten doordat ze een sterke, mediagenieke zwarte vrouw is die durft te spreken over gevoelige onderwerpen. Sommige mensen kunnen dat niet hebben. Sylvana Simons voor hoe zij doet, de maatschappij over hoe zij hier mee omgaan Mediageniek-frame
24 Peter Middendorp, ‘Irritant’, 26 november 2016, Column, de Volkskrant Sylvana wordt irritant gevonden Het komt omdat ze zwart is, met een sterke mening maar ook omdat ze knap is. Sylvana Zwart-en-knap-frame
25 Hassen Bahara en Nadia Ezzeroili, ‘Sylvana Simons richt eigen partij op: Artikel 1’, 24 december 2016, Sylvana Simons, de Volkskrant “’Denk appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie’, aldus de politica” Ze verlaat Denk en richt eigen partij op. DENK is verantwoordelijk voor de polarisatie (volgens Sylvana), Sylvana zelf is verantwoordelijk voor de oplossing: ze stapt eruit en begint een eigen partij. Niet-alleen-tegen-frame
26 Bas Blokker en Alex van der Hulst, ‘Vertrek Simons maakt weinig los bij aanhangers DENK’, 28 december 2016, NRC.NEXT Sylvana is weg bij DENK Blijkbaar maakt dat veel aanhangers niet uit De oprichters en aanhangers van DENK. Mediageniek-frame
27 Inge Lengton, ‘Sylvana’s sluwe streek’, 29 december 2016, o.a. Kamer van Koophandel, De Telegraaf Sylvana richtte in het geheim haar eigen politieke partij op Sylvana’s-sluwe-streek-frame
28 Bert Wagendorp, ‘De Gouden Sylvana’, 29 december 2016, column, de Volkskrant De prijs is niet voor een aspirant-politicus met het minste politieke gevoel Toch verdient ze hem Sylvana voor haar acties, de media voor de aandacht voor haar Aspirant-politica-frame
29 Henk den Ridder, ‘Natuurlijk ging het liedje wel over Sylvana Simons, 31 december 2016, artikel, AD/Algemeen Dagblad Rob van Daal ontkende dat het liedje ‘Oh Sylvana’ over Sylvana Simons ging Nu geeft hij toch toe dat het over Simons ging Rob van Daal Oh-Sylvana-zielepiet-frame
30 Peter Zantingh, ‘Zo simpel kan het exploderen en ontkennen heeft geen enkele zin’, 17 januari 2017, NRC Handelsblad Op een satirische sportsite stond dat Simons het zwarte scheidsrechterstenue wilde afschaffen. Een andere site nam dat bericht over. Lezers geloofden dat het echt was. Uiteindelijk haalde de nieuwssite het eraf. Maar sommige lezers geloofden het nog steeds. De schrijver van het satirische artikel, de nieuwssite die het deelde. Slachtoffer-van-nepnieuws-frame
31 Saskia Belleman, ‘Trek een zak over je rotkop en stik!’, 6 april 2017, tenlasteleggingen tegen verdachten, De Telegraaf Mensen beledigden Sylvana Simons 22 van hen worden nu vervolgd Sylvana, zij klaagt ze aan Tegen-racisme-frame
32 Victor Schildkamp, ‘Oprotten naar het oerwoud’, 8 april 2017, AD/Algemeen Dagblad Mensen schreven discriminerende dingen over haar op social media Ze wil hen laten zien dat ze ook een mens is De 22 mensen Sylvana-als-mens-van-vlees-en-bloed-frame